Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:
Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 z 2002r. poz. 46).
 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.
 
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
09-300 Żuromin, ul. Warszawska 8
 
telefaksem przesyłać na numer:
 
47 703 52 48
 
Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ
 
                          Komendant Powiatowy Policji w  Żurominie
                                                         oraz
              I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie
 
                                 Wtorek w godz. 14.00 – 18.00
 
 
lub telefonicznie47 703 52 10 oraz 47 703 52 20
  
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie tel. 47 703 52 11
 
Jednostką nadrzędną nad KPP w Żurominie jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:
- Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu lub jego astępców
   w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.30,
- Naczelnika Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępcę, a także przez policjantów
   Zespołu Skarg  i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:
   od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30,
- dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli,
   przyjmują interesantów- poniedziałki w godzinach od  15.30 do 17.30,
 
Interesanci przyjmowani są w budynku
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 345 23 39 lub 48 345 22 02
 
Linki do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 
 
 
                                                                                                         ART. 225 § 1 KPA
 
 
 
   "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia  materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby skaładającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"

Metryczka

Data publikacji : 26.05.2020
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Łopiński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Łopiński
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora

Nawigacja

do góry