Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

do spraw finansów i zaopatrzenia

w Zespole Wspomagającym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest nizszy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Warszawska 8

09-300 Żuromin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Żuromin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-przyjmowanie z zewnątrz, sporzaądzanie oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

-ewidencja i roliczanie wydatków okreslonych decyzją KWP z/s w Radomiu, w celu prowadzenia ksiegi kasowej, miesięcznego rozliczenia środków i wydatków z akredytywy budżetowej, protokołów kontroli kasy,

-prowadzenie ewidencji składników majątku pozostających w użyczeniu z KWP z/s  w Radomiu i stanowiących własność KPP w Żurominie,

-zgłaszanie zapotrzebowania ilościowego na materiały biurowe, sprzęt oraz usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki,

-prowadzenie magazynow: artykułów biurowych i chemicznych,

-prowadzenie ewidencji zużycia energii, wody, wywozu śmieci itp.

-wydawanie decyzji w sprawach mieszkaniowych, prowadzenie kartotek mieszkaniowych / policjanci, emeryci/

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Współpraca z funkcjonariuszami Policji i pracownikami cywilnymi komendy, samorządami lokalnymi oraz komórkami organizacyjnymi innych KPP i KWP z/s w Radomiu

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

-naturalne i sztuczne oświetlenie,

-praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

-budynek nie spełnia wymogów architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

-miejsce pracy usytułowane jest na pierwszym piętrze,

-bak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiająch pracę osobom niewidomym, niesłyszącym oraz głuchoniemym,

-w budynku nie wystepują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.

-Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1n i e z b ę d n e

-wykształcenie: wyższe

-doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji

-pozostałe wymagania niezbędne:

-umiejetność interpretacji przepisów,

-własna inicjatywa,

-organizacja pracy wlasnej,

-umiejetność szybkiego działania,

-umiejętność rozwiazywania problemów,

-staranność,

-niekaralność,

-bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

                                                           w y m a g a n i a  d o d at k o w e

-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku / finansowym/ 2 lata

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokim za umyslne przestępstwo skarbowe,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

-kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

od 24.07.2013 r. do 06.08.2013 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

w Żurominie

ul. Warszawska 8

09-300 Żuromin

 

Inne Informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Kandydaci spełniający wymagania formalnezostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskac pod nr tel. 23 6575212/ 6575211

Metryczka

Data publikacji 23.07.2013
Data modyfikacji 23.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rzymkowski
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Rzymkowski
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora
do góry